Προεπισκόπηση αρχείων και φακέλων

You need to have Sushi installed on your computer to perform these steps.

Install Sushi

Μπορείτε να προεπισκοπήσετε γρήγορα αρχεία χωρίς να τα ανοίξετε σε μια πλήρη εφαρμογή. Επιλέξτε οποιοδήποτε αρχείο και πατήστε τη γραμμή διαστήματος. Το αρχείο θα ανοίξει σε ένα απλό παράθυρο προεπισκόπησης. Πατήστε τη γραμμή διαστήματος πάλι για να διώξετε την προεπισκόπηση.

Η ενσωματωμένη προεπισκόπηση υποστηρίζει τις περισσότερες μορφές αρχείου για έγγραφα, εικόνες, βίντεο και ήχο. Στην προεπισκόπηση, μπορείτε να περιδιαβείτε τα έγγραφα σας ή να αναζητήσετε τα βίντεο και τον ήχο σας.

To view a preview full-screen, press F or F11. Press F or F11 again to leave full-screen, or press the space bar to exit the preview completely.